wyprzedazRegulamin konkursu

 

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu „Zgarnij rabat na kolorowe satyny i taśmy" jest: ONESTO Konrad Chachuła, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Sosnowa 94/98, NIP: 773-249-08-75, REGON: 384070550 (zwany dalej: „Organizator”).

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
   

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „Zgarnij rabat na kolorowe satyny i taśmy" (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 2. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w Konkursie.

 3. „Konkurs” – Konkurs „ Zgarnij rabat na kolorowe satyny i taśmy” którego dotyczy niniejszy Regulamin.

 4. „Komisja” - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
   

§ 3 REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej sklepu Inweo.eu oraz do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.
   

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.09.2019 r. w momencie publikacji posta konkursowego i kończy się 20.09.2019r. o godz. 23:59.

 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora.

 3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody: kody rabatowe do wykorzystania w sklepie internetowym Inweo.eu
   

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.


§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.
   

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
  1) Wejść na profil: Inweo :https://www.facebook.com/inweo.eu/new_theme_1/new_theme_1/
  2) Zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 13.09.209 r. informację z kolorem, który zdaniem Uczestnika pojawi się w nowościach satyn w sklepie internetowym www.inweo.eu.

 2. Komisja dokona oceny komentarzy, uwzględniając czas ich zamieszczenia, po czym wyłoni osoby, które zostaną nagrodzone.

 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu w ciągu 5 dni od przyznania Nagród tracą oni prawo do nagrody. W takim przypadku lista Zwycięzców Konkursu wyróżnionych zostanie uzupełniona przez Organizatora zgodnie z dotychczasową procedurą opisaną w ust. 3 powyżej.

 4. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości Nagród w gotówce ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

 5. Uczestnik może zamieścić maksymalnie 3 komentarze pod postem konkursowym.

§ 8 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: jednorazowe kody rabatowe o wartości 5%, 8%, 10% , które można wykorzystać na zakup kolorowych satyn i kolorowych taśm termotransferowych w sklepie internetowym www.inweo.eu. Wartość rabatu zależeć będzie od ilości odgadniętych kolorów: 5%- jeden kolor, 8%- dwa kolory, 10%- trzy kolory. Kod rabatowy ważny jest do końca 2019 roku.

 2. Uczestnik Konkursu poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym akceptuje Regulamin konkursu oraz zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.

 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w poście na profilu Inweo.eu w dniu 21.09.2019 Kody rabatowe zostaną przekazane Zwycięzcom wraz z informacją o wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.


§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:

  1. Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.

  2. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.

  3. Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.

 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.


§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu tj. ONESTO Konrad Chachuła, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Sosnowa 94/98, NIP: 773-249-08-75, REGON: 384070550.

 2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@inweo.eu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

 6. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń.

 7. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

 8. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 9. Administrator i podmiot, o którym mowa w ust. 4, mogą powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji podatkowej.

 10. Imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora.


 

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników na adres: ONESTO Konrad Chachuła, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Sosnowa 94/98, NIP: 773-249-08-75, REGON: 384070550.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na profilu Facebook Uczestnika składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.

 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem poprzez kontakt na portalu Facebook, za pośrednictwem aplikacji Messenger: m.me/inweo.eu

 4. Zamieszczając tekst pod postem konkursowym Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie.

 5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.